produkti naslovna

Proizvodi

Aktuelne EU RoHS direktive ograničavaju i zabranjuju uvoz potrošačke elektronike, odeće , igračaka i drugih proizvoda koji sadrže prekomerni nivo olova (Pb), žive (Hg), šestovalentnog hroma (Cr6 +) , polibromovanih bifenila ( PBB ) i polibromovanih difenil etara (PBDE). Količine ovih supstanci ne smeju da prelaze granicu od 0,1 %, sadržaj kadmijuma mora biti ispod granice od 0,01 %.

RoHS Direktiva se odnosi pre svega na sastavne delove koji su nerazdvojni i deo su ukupnog proizvoda. Na primer legure, plastika, različita stakla, keramika , tečnost i svi ostali materijali sa smanjenom gustinom, koji su kompaktan sa najmanje 1 cm dubine.

U stvarnosti, homogeni uzorci su retkost. Veoma često, ili skoro uvek nailazi se na heterogene uzorke, kao što su računarske ploče, većina kablova, elektronske komponente, itd .

XRF analizatori INNOV – X Olympus za testiranje ovih materijala nude suštinu i jednostavno rešenje. U samo nekoliko sekundi sa XRF analizatorom može da se meri paralelno svih pet zabranjenih supstanci koje ograničava RoHS Ditektiva. Pored ovih supstanci , XRF analizator meri i druge elemente koji su sadržani u finalnom proizvodu.

XRF Innov – X Olympus portabl analizatori omogućuju da se brzo, kvantitativno i nedestruktivo dobiju rezultati koji nam pokazuju sadržaj zabranjenih supstanci, koncentraciju pojedinačnih komponenti , kao i Pass/Fail indikaciju.

Uređaji su u skladu sa svim propisima o globalnim zabranjenim proizvodima i štetnim materijama u proizvodima.
• EU RoHS Directive (2011/65/EU)
• EU WEEE Directive (2002/96/EC)
• USA CPSIA (HR4040)
• USA Halogen Free Directive
• ….

Analiza se odvija na jednostavan 3 koraka :

1 Namesti se i "puca" u željeni predmet analize

2 U roku od nekoliko sekundi  pregled postignutih rezultata. Odatle očitavamo koncentraciju

3 Automatski  izveštaj merenja