segmenti naslovna

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

Sistem Fibertec ™ 2010 (poluautomatski) i Fibertec ™ M6 (manuelni) koriste se za analizu vlakana u skladu sa Weende i van Soest standardnim metodama. Pojedinačna ili sekvencijalna ekstrakcija obuhvata kuvanje, pranje i filtraciju i sprovodi se pod kontrolisanim i ponovljivim uslovima.