segmenti naslovna

Infratec ™ 1241 služi za automatsku, brzu i preciznu analizu celih zrna žitarica i parametara kvaliteta brašna.

Infratec ™ 1241 radi na principu NIR (Near Infrared Reflectance) kod kojeg se površina uzorka osvetljava svetlošću talasne dužine koja je je u bliskoj infracrvenoj oblasti. Na ovaj način se mogu odrediti veliki broj parametara (vlaga, proteini, ulje, skrob, itd.). Princip merenja zasniva se na činjenici da parametri kao što su vlaga, proteini i masnoće apsorbuju elektromagnetno zračenje u bliskom infracrvenom opsegu spektra. Uređaj radi u opsegu talasnih dužina od 570 - 1100 nm (standard iz 2007) pa otvara mogućnost merenja boje i parametara koji su povezani sa bojom uzoraka. Ugrađena ćelija za više vrsta žitarica automatski se podesi na odgovarajuću talasnu dužinu odgovarajuće aplikacije i eliminiše vreme, trud i rizik od greške vezane za ručno podešavanje ovih parametara.

Karakteristike i prednosti

• Jedinstvene kalibracije vrhunskih performansi, ANN kalibracije tipa Veštačke neuronske mreže

• Skenirajuća spektroskopija visokih performansi. Robustan aparat visoke ponovljivosti merenja

• Stvarno kalibracija koja se može koristiti odmah. Smanjuje operativne troškove

• Automatska ćelija za žitarice koja štedi vreme i eliminiše ljudske greške

• Tačnost merenja nezavisna od temperature uzorka

• Sposobnost merenja uzoraka visoke vlažnosti i veliki broj aplikacija

• Datalogger / Datalink za lak transfer rezultata u operativni sistem LIMS

• Daljinsko upravljanje i automatizacija analiza

• Modul za transport uzoraka za mernje tečnosti, uzoraka velike vlažnosti i uzoraka male zapremine

• Modul za brašno za merenje parametara u brašnu, grizu, sojinoj sačmi i u drugim uzorcima